Links voor leuke theatrale acts!

Voorwaarden

Voorwaarden

De Algemene voorwaarden. Mimespelers

De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiesten recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden inclusief opbouwtijd en afbreken. Tevens verklaard opdrachtgever ermee bekend te zijn dat de artiesten recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd wanneer het optreden inclusief opbouw en afbreektijd langer dan 5 uur duurt.

De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn waar de artiest zich kan omkleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten. De betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen. Indien dit niet gegarandeerd kan worden neemt dient opdrachtgever dit te overleggen met Mimespelers.

De opdrachtgever verklaart dat er, indien afgesproken, op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijk geaarde stroomvoorzieningen waarop voldoende ruimte is om alles te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden (ook onverwachte) geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding en de spullen van de artiest. Opdrachtgever verklaart dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn

De opdrachtgever verklaart dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer publiek in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd.

Mimespelers draagt er zorg voor dat de artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij met opdrachtgever is afgesproken spullen op afwijkend tijdstip of locatie worden geleverd.

De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de concepten van Mimespelers uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering door Mimespelers van de productieovereenkomst. Voor iedere additioneel gebruik is de schriftelijke toestemming van Mimespelers vereist. De opdrachtgever mag aan derden niet het gebruik van de concepten toestaan zonder schriftelijke toestemming van Mimespelers aan welke Mimespelers voorwaarden mag stellen.

De concepten geleverd door Mimespelers kunnen door de opdrachtgever uitsluitend in oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Eventuele wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van Mimespelers niet toegestaan.

Opschorting / annulering

Mimespelers is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen

Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de Mimespelers.

Bij uitstel of annulering door opdrachtgever, ook in geval van overmacht, is deze gehouden aan Mimespelers een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:

(a) in geval van annulering uiterlijk honderdtwintig kalenderdagen voor de productiedatum, 50% van de uitkoopsom;

(b) in geval van annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig kalenderdagen en dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 75% van de uitkoopsom;

(c) in geval van annulering tot uiterlijk dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 100 % van de uitkoopsom.

Onverminderd het recht van Mimespelers de werkelijk geleden schade te vorderen indien dit meer bedraagt. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt wordt dit gezien als annulering.

De bovenstaande percentages zijn vaststaand, tenzij Mimespelers kan bewijzen dat haar schade groter is.

Mimespelers is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding zulks onverminderd het recht van Mimespelers om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vervorderen.

Auteurs- en muzikanten auteursrechten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Mimespelers bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.